NAGRADA ZA KVALITET INOVACIJE je godišnje, međunarodno takmičenje koje je ustanovila Finska asocijacija za kvalitet (Finnish Quality Association) 2007. godine. Za cilj ima da podstakne kompanije i organizacije iz različitih industrijskih/uslužnih sektora na inovativnost i razvijanje proizvoda, procesa… koji doprinose konkurentnosti, kvalitetu života, dobrobiti korisnika i društva zemalja učesnica.

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije – SRMEK postalo je deo takmičenja, zajedno sa drugim organizacijama koje promovišu kvalitet, inovativnost i izuzetnost (iz Švedske, Španije, Češke, Mađarske, Kine, Rusije, Kazahstana, Estonije, Litvanije, Latvije i nekoliko afričkih zemalja) koje omogućava inovatorima da:

 • dobiju profesionalnu i nezavisnu ocenu svojih inovacija;
 • uporede svoje inovacije sa drugima kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou;
 • povećaju vidljivost svojih inovacija;
 • ostvare međunarodno priznanje za svoje inovacije.


Učešće na takmičenju je višestruko korisno jer utiče na:

 • podizanje javne svesti o inovaciji;
 • lakši pristup novim tržištima;
 • nacionalno i međunarodno priznanje inovacije.

ŠTA JE KVALITETNA INOVACIJA ?

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE INOVACIJA

Kvalitetna inovacija je ona koja je:

 • NOVITET : proizvod, usluga, tehnološko rešenje, organizacijska promena ... koja zadovoljava i/ili prevazilazi potrebe korisnika, društva ili okruženja na nov ili značajno revidiran način;
 • UPOTREBLJIVA: primenjena je ili može biti primenjena u praksi i korisna je;
 • ZASNOVANA NA ZNANJU: rezultat je nove ideje ili otkrića, postojećeg znanja ili sistematskog procesa razvoja;
 • USMERENA NA KORISNIKA: odgovara, zadovoljava ili premašuje trenutne i / ili buduće potrebe korisnika i / ili drugih zainteresovanih strana;
 • EFIKASNA: ima poboljšane tehnološke ili komercijalne preformanse i pozitivan uticaj na korisnike, društvo ili okruženje.
KATEGORIJE TAKMIČENJA

 1. Potencijalne inovacije – inovativni pristupi koji su “još uvek na papiru” i koji nisu testirani na tržištu;
 2. Odgovorne i obnovljive inovacije (inovacije u cirkularnoj ekonomiji) – inovacije koje imaju jasan fokus na životnu sredinu;
 3. Inovacije u sektoru zdravstva- inovacije u socijalnom i zdravstvenom sektoru;
 4. Inovacije u sektoru obrazovanja – inovacije iz oblasti obrazovanja;
 5. Inovacije u javnom sektoru – inovacije u oblasti javnih i usluga lokalnih samouprava;
 6. Poslovne inovacije (Mikro & start-up kompanije) - u kompanijama sa prometom manjim od 2 miliona EUR i manje od 10 zaposlenih;
 7. Poslovne inovacije (mala i srednja preduzeća) - u kompanijama sa prometom manjim od 50 miliona EUR i manje od 250 zaposlenih;
 8. Poslovne inovacije (velike kompanije) - u kompanijama sa prometom većim od 50 miliona EUR i/ili više od 250 zaposlenih.

NACIONALNI NIVO TAKMIČENJA

Takmičenje za Nagradu za kvalitetnu inovaciju na nacionalnom nivou ima dve faze:

I. PRIJAVA NA TAKMIČENJE

U fazi predregistracije daju se osnovne informacije o organizaciji/instituciji, osobi za kontakt kao i o preliminaranom nazivu inovacije. Svrha predregistracije, koja nije obavezujuća, je da pokaže opredeljenje da se učestvujete na takmičenju.

Naredni korak, u kome se daju konačni podaci o inovaciji, je podnošenje prijave/ registracija.

Popunjavanjem i slanjem formulara za prijavu učešće u takmičenju postaje zvanično. Maksimalna dužina popunjene prijave je 2-3 stranice i može imati najviše 5 stranica priloga.

II. OCENA INOVACIJA

Ocenu inovacija veoma temeljno sprovode, imajući u vidu kriterijume (novitet, upotrebljivost, zasnovanost na znanju, usmerenost na korisnika, efikasnost):

Ocenjivači: analiziraju prispele prijave i u svakoj kategoriji biraju 2-3 najbolje inovacije. Svaki od podnosilaca prijave, na kraju procesa, dobija, u pisanoj formi, komentare o prednostima i preporuke o područjima za unapređenje inovacije. Povratne informacije za podnosioce prijava pripremaju ocenjivači.

Eksperti: daju nezavisno, stručno mišljenje o stepenu inovativnosti za odabrane inovacije u svakoj od kategorija.

Žiri: na osnovu izveštaja ocenjivača i mišljenja eksperata, biraju pobedničku inovaciju u svakoj kategoriji. Žiri ima pravo da donese odluku i da u nekoj od kategorija ne izabere pobedničku inovaciju.

MEĐUNARODNI NIVO TAKMIČENJA

Pobedničke inovacije iz svake od kategorija nacionalnog takmičenja automatski postaju finalisti na međunarodnom nivou.

Međunarodni žiri ponovno ocenjuje sve nominacije i bira pobedničke inovacije za koje dodeljuje Quality Innovation Award (Nagradu za kvalitet inovacije).

Inovacija koju međunarodni žiri bude ocenio najvećim brojem bodova biće proglašena Innovation of Innovations (Inovacijom inovacija).