SRPS ISO 9001:2015 Tranzicioni kurs

Da li ste dobri poznavaoci SRPS ISO 9001:2008 i želite da saznate nešto više o SRPS ISO 9001:2015? Ovaj sveobuhvatan on-line kurs uvodi vas u strukturu visokog nivoa za standarde sistema menadžmenta i prikazuje razlike između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015. Nakon završenog kursa, bićete u stanju da identifikujete nedostatke u svom sistemu menadžmenta kvalitetom (QMS) i da započnete sa planovima tranzicije.

Sadržaj kursa:

 1. Uvod - Annex SL i struktura visokog nivoa, svrha i namena novog izdanja standarda
 2. Ključni termini i definicije prema SRPS ISO 9000:2015
 3. Zahtevi standarda SRPS ISO 9001:2015
 4. Korelacija između zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 9001:2008
 5. Opis zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015
 6. Razmišljanje zasnovano na riziku - zahtevi prema SRPS ISO 9001:2015
 7. Praktične smernice za primenu standarda

U narednoj tabeli dat je detaljan sadržaj kursa koji možete i preuzeti OVDE


RbrOblastModulBroj slajdova
0.UvodModul 0: UvodVideo materijal
1.Predmet i područje primeneModul 1: Predmet i područje primene-
2.Normativne referenceModul 2: Normativne reference-
3.Termini i definicijeModul 3: Termini i definicije-
4.Kontekst organizacijeModul 4: Kontekst organizacije - zahtevi9
Modul 4-1: Razumevanje organizacije i njenog konteksta15
Modul 4-2: Predmet i područje primene QMS-a8
Modul 4-3: QMS i njegovi procesi15
5.LiderstvoModul 5: Liderstvo-zahtevi8
Modul 5-1: Liderstvo24
6.PlaniranjeModul 6: Planiranje-zahtevi7
Modul 6-1: Razmišljanje zasnovano na riziku27
Modul 6-2: Ciljevi kvaliteta i planiranje promena6
7.PodrškaModul 7: Podrška-zahtevi19
Modul 7-1: Resursi27
Modul 7-2: Znanje organizacije i upravljanje znanjem21
Modul 7-3: Dokumentovane informacije25
8.Realizacija operativnih aktivnostiModul 8: Realizacija operativnih aktivnosti-zahtevi35
Modul 8-1: Realizacija operativnih aktivnosti – Zahtevi 8.1 i 8.215
Modul 8-2: Projektovanje i razvoj8
Modul 8-3: Realizacija operativnih akitivnosti - Zahtevi 8.4 do 8.714
9.Vrednovanje performansiModul 9: Vrednovanje performansi-zahtevi12
Modul 9-1: Vrednovanje performansi14
10.PoboljšavanjeModul 10: Poboljšavanje-zahtevi7
Modul 10-1: Poboljšavanje10

Ciljevi kursa

 • Razumevanje glavnih razlika između SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015
 • Olakšati prelazak sa SRPS ISO 9001:2008 na SRPS ISO 9001:2015
 • Identifikovati potencijalne izmene zahteva u okviru postojećeg sistema menadžmenta kvalitetom organizacije
 • Definisanje i primena strategije tranzicije
 • Predstavljanje Annex SL strukture visokog nivoa
 • Objašnjenje novih termina i definicija
 • Razumevanje uticaja izmena i dopuna
 • Planiranje načina tranzicije sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom.

Materijal kursa:

Polaznicima je na raspolaganju sveobuhvatan materijal u pdf formatu, kao i uvodno predavanje u formi video materijala. Sastavni deo kursa je i obimna baza pitanja za proveru znanja.

Kome je kurs namenjen:

Kurs je namenjen polaznicima sa postojećim znanjem o zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 koji žele da razumeju posledice revizije standarda. Dostupan materijal je veoma koristan za svakog (menadžeri, stručna lica, auditori, konsultanti...) ko treba u potpunosti da razume ili primeni sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Vreme trajanja i način realizacije kursa:

Kurs se realizuje uz pomoć savremene platforme za elektronsku obuku (moodle). Polaznici biraju sami vreme realizacije kursa i prilagođavaju ga svojim obavezama. Sastavni (obavezni) deo kursa je i testiranje.

Sertifikat:

Nakon uspešno položenog testa polaznici kao dokaz o pohađanju kursa dobijaju sertifikat.

Preduslovi za kurs:

Dobro poznavanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2008 i osnovnih principa sistema menadžmenta kvalitetom.

Način prijave i cena kursa:

Popunjavanjem aplikacione forme polaznici dobijaju ponudu sa detaljima o načinu uplate. Nakon uplate i e-mail verifikacije dobijaju se podaci neophodni za pristup platformi za e-obuku.

Cena kursa za jednog polaznika iznosi 18.300 RSD + pdv. Ukoliko se iz jedne organizacije prijave 3 i više polaznika ova cena kursa se umanjuje za 15%.

Pogledajte demo verziju kursa:

Potencijalni polaznici mogu da se upoznaju sa koncepcijom kursa kao i sa primerom jednostavnog testa za proveru znanja OVDE

Pristup DEMO verziji kursa je moguć svim zainteresovanim stranama, jednostavnom prijavom: korisničko ime "demo" i lozinka "demo"